ภารกิจ ( Mission )
  • 1. กำหนดยุทธศาสตร์ และแผนงาน วิศวกรรมจราจร/ขนส่ง และอำนวยความปลอดภัย งานทางทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
  • 2. ศึกษาความเป็นไปได้ วางแผน สำรวจ วิเคราะห์ และออกแบบโครงการยกระดับมาตราฐานความปลอดภัย ของโครงข่ายทางหลวงชนบท
  • 3. ศึกษาและพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมจราจร/ขนส่ง และอำนวยความปลอดภัยงานทางที่เหมาะสม
  • 4. กำกับ ควบคุม และติดตามการใช้ทางหลวงให้เป็นไปตามกฏหมายและหลักการด้านวิศวกรรมจราจร/ขนส่ง และความปลอดภัยทางถนน
  • 5. ติดตาม ประสานงาน และประเมิณผลงาน ด้านวิศวกรรมจราจร/ขนส่ง และอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น
  • 6. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิศวกรรมจราจร/ขนส่ง และความปลอดภัยงานทาง
  • 7. ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านความปลอดภัยบนทางหลวงท้องถิ่น
  • 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย