หน้าที่ของแต่ละส่วน
 • 1 ) บริหารงานทั่วไปของสำนัก ได้แก่ งานสารบรรณ อาคารสถานที่
 • 2 ) งานการเงิน การบัญชี การพัสดุ
 • 3 ) การจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนัก
 • 1 ) กำหนด กลยุทธ์ แผนงาน บริหารการงบประมาณด้านวิศวกรรมจราจรและอำนวยความปลอดภัยงานทาง พิจารณาความเหมาะสมของโครงการอำนวยความปลอดภัยงานทาง
 • 2 ) ศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยงานทาง และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการเชื่อมโยงระบบ ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
 • 3 ) กำกับ การบริหารจัดการกองทุนป้ายจราจร
 • 1 ) ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ข้อมูลจราจร และข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ให้คำปรึกษา และตรวจสอบเกี่ยวกับวิศวกรรมจราจนและความปลอดภัยงานทาง
 • 2 ) ศึกษา พัฒนา กำหนดมาตรฐานด้านวิศวกรรมจราจร และความปลอดภัยทางถนน
 • 3 ) พัฒนา กำหนดรูปแบบการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาด้านการจราจรและส่งเสริมการเดินทางให้มีความสะดวก รวดเร็ว
 • 4 ) จัดทำ พัฒนา ปรับปรุง หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดการควบคุมทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักการด้านความปลอดภัย
 • 5 ) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาความปลอดภัย บนทางหลวงท้องถิ่น
 • 1 ) กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมจราจร และ อำนวยความปลอดภัยงานทาง
 • 2 ) ประสานงาน ติดตาม ประเมินผลงานด้านวิศวกรรมจราจรและอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น
 • 3 ) ควบคุม กำกับ การใช้ทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฏหมายและหลักการด้านความปลอดภัย
 • 4 ) กำกับ ติดตาม ประเมิณผลหน่วยตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน หน่วยควบคุมจราจรและอุบัติเหตุ และหน่วยควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ