พันธกิจ ( Mission )
  • 1. ยกระดับมาตราฐานโครงข่ายทางหลวงชนบททั้งทางกายภาพและการจัดการจราจร เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการขนส่งและเดินทาง รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
  • 2. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมจราจร/ขนส่ง และความปลอดภัยที่เหมาะสม
  • 3. ลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงชนบท โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ การป้องกัน มากกว่าการแก้ไข ตามหลักวิศวกรรมจราจร/ขนส่ง และความปลอดภัย
  • 4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมจราจร/ขนส่ง และความปลอดภัยทางถนน ให้แก้บุคคลากร ของกรมทางหลวงชนบทและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการกำกับตรวจสอบ ติดตาม ดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร