ระบบบริหารสินทรัพย์โครงข่ายสายทาง (Road Asset Management System: RAMS)

ระบบบริหารสินทรัพย์โครงข่ายสายทาง (Road Asset Management System: RAMS) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนและสะพาน ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์งานทาง (Road Asset) ที่รัฐบาลได้ลงทุนก่อสร้างด้วยงบประมาณมหาศาล ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยระบบ RAMS ทำให้สามารถทราบข้อมูลของโครงข่าย ความสำคัญตามยุทธศาตร์ของแต่ละสายทาง เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์และวางแผนโครงการก่อสร้าง การซ่อมบำรุง ปรับปรุงมาตรฐาน และยกระดับด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ระบบบริหารสินทรัพย์โครงข่ายสายทาง จะบูรณาการระบบบริหารจัดการหลายส่วนเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย ระบบบริหารงานบำรุงรักษาทาง (Pavement Maintenance Management System : PMMS) ระบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management System : SMS) และระบบบริการงานบำรุงรักษาสะพาน (Bridge Maintenance Management System : BMMS) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระบบบริหารงานบำรุงรักษาทางของกรมทางหลวงชนบทเป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านงานทางในส่วนของการซ่อมบำรุง รวมถึงการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งขั้นตอนหลักในการทำงานของระบบนั้น ระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลสภาพสายทางทั้งข้อมูลด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดลำดับความสำคัญของสายทางที่ควรได้รับการซ่อมบำรุง รวมทั้งคัดเลือกวิธีการซ่อมบำรุงที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และใช้ประกอบการวางแผนจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงทาง

การพัฒนาและจัดทำระบบบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน ของกรมทางหลวงชนบทนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริหารจัดการงานด้านการซ่อมบำรุงรักษาสะพาน การกำหนดวิธีการตรวจสอบ และประเมินสภาพความเสียหายของสะพาน โดยคำนึงถึงวิธีการดำเนินงานที่จะทำให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้มากที่สุด สามารถดำเนินการได้รวดเร็วสอดคล้องกับรูปแบบสะพานของกรมทางหลวงชนบท รวมถึงการจัดสรรงบประมาณการซ่อมบำรุงที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการดำเนินการ และได้คำนึงถึงข้อจำกัดต่างๆ ที่มีอยู่ของกรมทางหลวงชนบท เช่น ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ และแรงงาน เป็นต้น

เป็นเครื่องมือบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และมีการพัฒนาดัชนีชี้วัดสภาพความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Index, RSI) รวมทั้งระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาปัจจัยด้านวิศวกรรม คือ ค่าดัชนีชี้วัดความปลอดภัยทางถนน (RSI) และค่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เช่น จำนวนสถานที่สำคัญในสายทาง ความหนาแน่นของชุมชน และปริมาณการจราจร นอกจากนี้ระบบยังสามารถจัดสรรงบประมาณโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน รวมไปถึงการพัฒนาแบบจำลองประเมินความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้สามารถดำเนินการวางแผนและจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ท่านรู้หรือไม่ว่า ค่าเฉลี่ยความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทย หากเสียชีวิต 1 คนคิดเป็นความสูญเสียประมาณ 3,960,000 บาท หากพิการจะคิดเป็นความสูญเสียต่อคนประมาณ 4,500,000 บาท (จากโครงการศึกษามูลค่าอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ท่านรู้หรือไม่ว่า ขณะที่ท่านกำลังทำงานอยู่นั้น ทุกๆชั่วโมงจะมีคนเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกไปแล้วจำนวนถึง 137 คน ส่วนในประเทศไทยจะมีผู้เสียชีวิตไปแล้วประมาณ 1.5 คน