เป้าประสงค์และเป้าหมาย ( Goal and Target )

ยกระดับมาตราฐานความปลอดภัยโครงข่ายทางหลวงชนบท สู่ระดับสากล

เพิ่มความสะดวกในการขนส่งและเดินทาง รวมทั้งลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสังคมอันเนื่องมาจาก อุบัติเหตุจราจรบนโครงข่ายทางหลวงชนบท