วิสัยทัศน์ ( Vision )

มุ่งมั่นพัฒนาการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการขนส่งและเดินทางบนโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชนอย่างยั่งยืน