Menu
home
>>
รู้หรือไม่? หากผู้ขับขี่ปฏิบัติตามหลัก 5 ประการในการขับขี่แล้ว จะทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้

รู้หรือไม่ ?

หากผู้ขับขี่ปฏิบัติตามหลัก 5 ประการในการขับขี่แล้ว จะทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ โดยมีหลักดังนี้
1. ขับขี่อย่างระมัดระวัง
2. ทิ้งระยะห่างอย่างเพียงพอ
3. เคารพและต้องทราบสิทธิ์ในการใช้ทาง
4. รู้จักรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
5. ไม่ควรขับขี่ เมื่อผู้ขับขี่หรือรถไม่อยู่ในสภาพที่ขับขี่ได้อย่างปลอดภัย

Scroll Up Skip to content