Menu
home
>>
คู่มือการปฏิบัติงาน WorkManual (สำหรับประชาชน)
1. กระบวนการการขออนุญาต ต่อใบอนุญาตระบายน้ำลงในเขตทางหลวงชนบท  (มาตรา 39 วรรค 1)
2. กระบวนการการขออนุญาต ต่อใบอนุญาตติดตั้งแขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง (มาตรา 38 วรรค1)
3. กระบวนการการขออนุญาต ต่อใบอนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออกทางหลวง (มาตรา 37 วรรค1)
4. กระบวนการการขออนุญาต ต่อใบอนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท (มาตรา 61)
5. กระบวนการการขออนุญาต ต่อใบอนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 47 วรรค1)
6. กระบวนการการขออนุญาต ต่อใบอนุญาตพาดสายในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 48 วรรค1)
7. กระบวนการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง สาขางานทาง งานสะพาน และงานอุโมงค์หรือทางลอด
8. กระบวนการจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
9. กระบวนการจ่ายเงินตามสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง
10. กระบวนการให้บริการทดสอบวัสดุ
11. กระบวนการคืนหลักประกันเงินล่วงหน้า
12. กระบวนการคืนหลักประกันสัญญา
13. กระบวนการรับรองแนวเวนคืน
14. กระบวนการออกหนังสือรับรองผลงาน
Scroll Up Skip to content