Menu
home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์

ข้าราชการ

1    นาย ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย 02-551-5316
2    นายสันติภาพ ศิริยงค์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 02-551-5304
3    นายสิทธิชัย ศิริพันธุ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 02-551-5314
4    นางอัมพร น้ำทิพย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 02-551-5298
5    นายเชิดชู ช่วยโต วิศวกรโยธาชำนาญการ 02-551-5305
6    นายพรหมชาติ เชื้อทอง วิศวกรโยธาชำนาญการ 02-551-5854
7    นายขจรศักดิ์ เจิมประไพ วิศวกรโยธาชำนาญการ 02-551-5854
8    นายจิรายุทธ์ ตั้งไพศาลกิจ วิศวกรโยธาชำนาญการ 02-551-5854
9    นายอุดมศักดิ์ ด้วงช้าง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 02-551-5312
10    นายกรวรงค์ สุริยา วิศวกรโยธาชำนาญการ 02-551-5313
11    นายนิวัตน์ จวงเทพ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 02-551-5854
12    นางสาวสายรุ้ง องค์ดี นายช่างโยธาชำนาญงาน
13    นางสาวศิริขวัญ แจ่มจ้า นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 02-551-5314
14    นายอนุวัตร ไชยะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 02-551-5854
15    นางสาวหนึ่งฤทัย ขาวผ่อง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 02-551-5853
16    นางสาวภฤตยา ผลเกตุ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 02-551-5852

ลูกจ้างประจำ

17    นายสวัสดิ์ ประสิทธิ์นอก ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2 02-551-5854
18    นายพรณรงค์ สมคร ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2
19    นายจตุภูมิ รอดเลิศงาม ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2

พนักงานราชการ

20    นายปิยะนนท์ หลงปาน วิศวกรโยธา (พร.) 02-551-5854
21    นายสวิส เจริญราช วิศวกรโยธา (พร.) 02-551-5302
22    นายพีรภัทร ตรีสันเทียะ วิศวกรโยธา (พร.) 02-551-5312
23    นายศรายุทธ จันทร์ชอุ่ม วิศวกรโยธา (พร.) 02-551-5314
24    นายพิษณุ ศรีสังข์ วิศวกรโยธา (พร.)
25    นายอนันต์ ขุนแสง นายช่างโยธา (พร.) 02-551-5302
26    นายกิตติชัย ทองดี นายช่างโยธา (พร.) 02-551-5314
27    นายนรินทร์ จันทรวิมล นายช่างโยธา (พร.) 02-551-5854
28    นายจตุพล เลิศเดชา นายช่างโยธา (พร.) 02-551-5314
29    นายเฉลิมพันธ์ ตันอารีย์ นายช่างโยธา (พร.) 02-551-5312
30    นายณัฐวุฒิ โกศะโยดม นายช่างโยธา (พร.) 02-551-5854
31    นายทศพล รักษ์ดี นายช่างโยธา (พร.) 02-551-5302
32    นางสาวสุนารี ชาวนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) 02-551-5854
33    นางสาวจิรัชญา สุขหน้าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) 02-551-5303
34    นางสาววนิดา ดิษฐเกษร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) 02-551-5313
35    นางสาวศศิธร เงาภู่ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.)
36    นางสาวณัฏฐา ไกรสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.)
37    นางวราภรณ์ ศรีสูงเนิน เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) 02-551-5314
38    นางสาวณัฎฐ์นรี ปัญญาประดิษฐ์ เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) 02-551-5302
39    นางสาวธัญชนก เกิดแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) 02-551-5854

ลูกจ้างชั่วคราว

40    นางสาวปุณชญา คงสระ นักจัดการงานทั่วไป 02-551-5300
41    นางสาวศิริมาส สุขจินดา นักจัดการงานทั่วไป 02-551-5306
42    นางสาวจุฑาทิพย์ เสริมศรี นักจัดการงานทั่วไป 02-551-5314
43    นางสาวมะลิวัลย์ จันทะสี นักจัดการงานทั่วไป 02-551-5200
44    นายเชษฐา ชินวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป 02-551-5200
45
46    นายณัฐพงษ์ ศิลปสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ 02-551-5854
47    นางสาวประภัสสร จงวัฒนารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ 02-551-5200
48    นายกฤษณะ ควรแถลง เจ้าพนักงานธุรการ 02-551-5300
49    นายอนุชา เสมเหม็น เจ้าพนักงานธุรการ 02-551-5853
50    นางสาวมณฑิรา คิลาคิ เจ้าพนักงานธุรการ 02-551-5302

 

Scroll Up Skip to content